Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Aktualności 2012

JASKRÓW NA ZIMOWISKU / 2012-03-07

JASKRÓW NA ZIMOWISKU

W okresie ferii zimowych tj. w dn. 04.02.2012-11.02.2012r. kilkoro uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Jaskrowie wraz z Panią Dyrektor Anną Kępczyńską wyjechało na zimowisko. Zimowisko dla dzieci zorganizowała Pani Dyrektor wraz z Biurem Podróży „Mamuno”.

więcej

ROŚNIE LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MSTÓW / 2012-03-07

ROŚNIE LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MSTÓW

Rośnie liczba mieszkańców gminy Mstów. Na koniec 2011 roku wyniosła 10593 osoby. W stosunku do 2010 roku zwiększyła się o 140 osób, a w stosunku do 2007 roku o 438. Zwiększyła się liczba mieszkańców m.in. Jaskrowa, Wancerzowa i Mstowa. Zmniejszyła się w Brzyszowie, Kobyłczycach i Małusach Wielkich.

więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT / 2012-03-07

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MSTÓW W W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU TURYSTYKI W 2012 ROKU

Wójt Gminy Mstów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów realizowanych w trybie w/w ustawy w 2012 roku.

więcej

OTWARTY KONKURS OFERT / 2012-03-07

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm) i Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Mstów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2015, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki w 2012 roku. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE WZORU OFERTY I RAMOWEGO WZORU UMOWY / 2012-03-07

ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE WZORU OFERTY I RAMOWEGO WZORU UMOWY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ WZORU SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA TEGO ZADANIA, OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW Z DNIA 10 STYCZNIA 2010 R. (DZ. U. Z 2011, NR 6 POZ. 25). ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 18 STYCZNIA 2011 R.

Cała treść komunikatu tutaj

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE / 2012-03-07

Całość dostępna na stronie BIP Urzędu tutaj.

MOKRZESZ W LICZBACH / 2012-03-06

MOKRZESZ W LICZBACH

Bieżące utrzymanie szkoły i oddziału przedszkolnego, projekt ogólnodostępnego boiska sportowego i dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mojak” oraz K.S. „Iskra” to najważniejsze wydatki przeznaczone dla Mokrzeszy w minionym roku budżetowym. W roku bieżącym zaplanowano budowę boiska, ma też powstać projekt chodnika przy drodze powiatowej.

więcej

CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE / 2012-03-05

Rozpoczęła się weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – w zakresie operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego". Wśród starających się o datację jest też gmina Mstów, która planuje modernizację targowiska w Cegielni.

więcej