Środa, 29 maj 2024, imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
A- A+

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminy Mstów

Urząd Gminy Mstów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Mstów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)
 • 1.4.12 Odstępy w tekście
 • 2.4.3 Kolejność fokusu
 • 2.5.1 Gesty dotykowe

Wyłączenia

 • 1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)
 • 1.3.3 Właściwości zmysłowe
 • 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku
 • 2.2.1 Dostosowanie czasu
 • 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie
 • 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu
 • 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków
 • 2.4.7 Widoczny fokus
 • 2.5.3 Aktywowanie ruchem
 • 3.2.1 Po otrzymaniu fokusu
 • 3.2.2 Podczas wprowadzania danych
 • 3.2.3 Spójna nawigacja
 • 3.3.1 Identyfikacja błędu
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje
 • 3.3.3 Sugestie korekty błędów
 • 3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez P.W. PROJEKT Wojciech Łoś.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Całusiński.
 • E-mail:
 • Telefon: +48 34 3284 005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Mstów
 • Adres: Urząd Gminy Mstów
  ul. Gminna 14
  42-244 Mstów
 • E-mail:
 • Telefon: +48 34 3284 005

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wstecz