Sobota, 23 październik 2021, imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
A- A+

OBWIESZCZENIE / 2009-05-28

Mstów, dnia 28 maja 2009 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Mstów uchwały XXVIII/242/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian w studium.
Zmiana studium rozwoju gminy jest pierwszym etapem prowadzącym do zmiany planu zagospodarowania gminy.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów w terminie do dnia 19 czerwca 2009 roku.
Złożone po tym terminie wnioski, nie będą rozpatrywane.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednakże informuję, że dotychczas złożone wnioski o przekształcenie działek były składane w sprawie rozeznania potrzeb zmian obowiązującego planu oraz w celu podjęcia przez Radę Gminy i Wójta Gminy decyzji o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów. Wymagane jest ponowne złożenie przez zainteresowanych wniosków w/w sprawie.

Wstecz