Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

BUDŻET GMINY NA ROK 2009 UCHWALONY / 2009-01-06

W dniu 29 grudnia 2008 roku Radni Gminy Mstów 13 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwalili budżet gminy na 2009 rok.
Uchwała budżetowa określa:
- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
- wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
- plany przychodów i wydatków,
- źródła pokrycia deficytu budżetu,
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- dotacje celowe i podmiotowe,
- rezerwę ogólną i celową,
- upoważnienia Wójta.
Gdy patrzymy na budżet, widzimy w nim tylko liczby oznaczające kwoty dochodów i wydatków. Ale za tymi liczbami kryje się coś więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom.
W uchwalonym budżecie gminy zawarty jest w istocie program zarządzania gminą.
W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć środki na bieżącą działalność i obowiązkowe zadania gminy.

Budżet gminy Mstów na rok 2009 prezentuje się następująco: dochody wynoszą 35.561.844 zł, wydatki wynoszą 36.937.244 zł, przychody 2.890.400 zł – wolne środki pieniężne, rozchody 1.515.000 zł – spłata pożyczki 1.020.000 zł na budowę kanalizacji w Jaskrowie, pożyczki 220.000 zł na budowę kanalizacji w Mstowie oraz pożyczki 275.000 zł na budowę wodociągu w Siedlcu.
Wydatki budżetu gminy Mstów na rok 2009 poza wydatkami sztywnymi, tj: wynagrodzeniami i składkami pochodnymi od wynagrodzeń, wydatkami na utrzymanie bieżące urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:
Wodociągi /opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w Krasicach i Mokrzeszy oraz w ul.Hektarowej w Jaskrowie/ - 137.860 zł
Kanalizacja /budowa kanalizacji sanitarnej w Cegielni, Kucharach/ 7.123.258 zł
Urządzenie centrów rekreacyjnych na terenie gminy – 130.000 zł
Zakup i urządzenie dalszych placów zabaw – 100.000 zł
Drogi – 4.613.465 zł:
Planowane jest budowa dróg w Jaskowie -3.268.465 zł, opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Siedlcu i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy – 60.000 zł, opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Jaskrów i Mstów – 220.000 zł, opracowanie dokumentacji budowy chodnika do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie, Krasicach i Jaskrowie – 50.000 zł, modernizacja dróg wewnętrznych – 370.000 zł, budowa chodnika Brzyszów-Małusy Małe – 30.000 zł, zakup gruntów pod drogi – 50.000 zł, zakup żużla, remont cząstkowy i oznakowanie dróg – 85.000 zł, zimowe utrzymanie dróg – 60.000 zł, remont ul. Cmentarnej w Krasicach -300.000 zł, remont pozostałych dróg na terenie gminy– 120.000,-zł
Modernizacja płyty rynku w Mstowie – 1.000.000 zł
Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym – 1.835.000 zł
Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie – 200.000 zł
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie – 5.149.400 zł
Modernizacja systemu oświetlenia /spłata rat/– 370.440 zł
Plan zagospodarowania przestrzennego: 100.000 zł
Urząd Gminy – docieplenie budynku z wykonaniem tynków i zadaszenia budynku administracyjno-usługowego -270.000 zł.
Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej – 60.000 zł
Realizacja wspólnych projektów w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, projektu „Szlak Reszków oraz wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów – 612.279 zł
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 140.000 zł
Dotacja dla Biblioteki Gminnej – 123.000 zł
Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 65.000 zł
Organizacja imprez kulturalnych – 20.000 zł
Rezerwa budżetowa: ogólna i celowa - 60.000 zł.
Realizacja niektórych zadań będzie możliwa jeśli uda się nam pozyskać zaplanowane środki z innych źródeł, tj.: środki Unii Europejskiej – 13.931.427 zł, środki innych gmin – 70.040 zł i środki z Województwa Śląskiego – 220.000 zł.

Wstecz