Piątek, 21 styczeń 2022, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A- A+

OGŁOSZENIE / 2012-12-11

Wójt Gminy Mstów działając na mocy Zarządzenia Nr 82/2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na łączone stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie i dyrektora Biblioteki Gminnej w Mstowie z późn. zm.

ogłasza  konkurs

na łączone stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie i dyrektora Biblioteki Gminnej w Mstowie, który odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Nr 40 Urzędu Gminy Mstów.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1) realizacja programu działania instytucji w oparciu o przyjęte koncepcje funkcjonowania i
rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Mstowie,
2) zarządzanie mieniem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Mstowie,
3) wykonywanie zadań jako pracodawcy wobec pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Gminnej w Mstowie w zakresie prawa pracy,
4) zarządzanie instytucjami i reprezentowanie ich na zewnątrz,
5) współpraca z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi,
zespołami amatorskimi, artystami i twórcami oraz mieszkańcami gminy Mstów,
6) współpraca z organami gminy Mstów,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe instytucji kultury,
9) upowszechnianie i animacja kultury na terenie gminy Mstów.

 

Wymagania konieczne:

Do konkursu może przystąpić osoba która:

1) ukończyła studia wyższe o kierunku artystycznym, ekonomicznym, pedagogicznym lub bibliotekoznawstwo,

2) posiada minimum 3 - letni staż pracy zawodowej,

3) posiada minimum 2 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach,

kultury lub podobnym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
aktów prawnych z nią związanych,

2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

3) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość przepisów ustawy kodeks pracy,

5) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

6) bardzo dobra znajomość rynku kultury,

7) umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych
działań,

8) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność
zarządzania zespołem,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z uzasadnieniem,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dowodu osobistego,

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie

o stanie odbytych studiów),

5) kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

6) kwestionariusz osobowy,

7) pisemna koncepcję kierowania placówkami,

8) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i o posiadaniu pełnej zdolności do

czynności prawnych,

11)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

12)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002r.

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko

dyrektora.

 

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Gminy w Mstowie, ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów, sekretariat pokój nr 36 w zaklejonej kopercie wraz z adresem i numerem telefonu kandydata, z napisem „Konkurs na łączone stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie i dyrektora Biblioteki Gminnej w Mstowie”

Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2012 r. o godz. 8.00.

Regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy Mstów, pokój nr 31.

Postępowanie konkursowe:

1) Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

2) Rozpatrzenie ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych nastąpi w ciągu 5 dni po
upływie terminu wyznaczonego do ich składania.
3) Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie.

4) Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Gminy Mstów www.mstow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Mstów.

 

Wójt Gminy Mstów

mgr Adam Jakubczak

Wstecz