Niedziela, 22 maj 2022, imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty
A- A+

MSTÓW: ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ NUMER OGŁOSZENIA: 190874-2012 / 2012-06-13

MSTÓW: ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI KOŁOWEJ NUMER OGŁOSZENIA: 190874-2012; DATA ZAMIESZCZENIA: 06.06.2012 ZP-III/ZGK/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów , ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie, tel. 34 328 40 69, faks 34 328 40 69. Adres strony internetowej zamawiającego: Nie posiada Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanej koparko - ładowarki kołowej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko - ładowarki kołowej. Dane techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki: 1 Wiek koparko-ładowarki - nie starsza niż z 2003 r 2 Moc od 85 do 105 KM 3 Liczba przepracowanych mtg - do 4500 mtg 4 Poziom zużycia ogumienia do - 50 % 5 Wyposażenie - ładowacz + widelec, łyżka koparki 40 cm i 60cm, łyżka skarpowa 6 Ramię koparki z wysuwaną częścią zewnętrzną, 7 Koparka wyposażona w przesuw boczny ramienia koparki, 8 Głębokość kopania minimum 5,5m 9 Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, 10 Sprawna technicznie - ocena rzeczoznawcy oferenta 11 Sprawna instalacja elektryczna i oświetleniowa 12 Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 13 Napęd na obie osie z możliwością wyboru na 1 lub dwie osie, 14 Stan wizualny - dobry. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mstow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów ul. 16-go Stycznia 14 42-244 Mstów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów ul. 16-go Stycznia 14, 42-244 Mstów. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania

Ogłoszenie w formacie pdf
Specyfikacja SIWZ
Odpowiedzi do SIWZ

Wstecz