Niedziela, 25 luty 2024, imieniny: Wiktora, Cezarego
A- A+

Budżet Gminy Mstów 2024 / 2024-01-20

Przedstawiamy najważniejsze założenia Budżetu Gminy Mstów na 2024 rok, który został jednogłośnie uchwalony na LIX Sesji Rady Gminy.

>> Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.
>> Uchwała budżetowa to niezwykle ważny dokument, który określa zamierzenia i możliwości realizacji przedsięwzięć w kolejnym roku.
>> Projekt budżetu Radni Gminy Mstów otrzymują do 15 listopada danego roku, analizują, opiniują i zatwierdzają później na Sesji budżetowej. To plan finansowy - zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in. dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.

budzet-2024

Na Sesji budżetowej w dniu 21 grudnia 2023 r. Wójt Tomasz Gęsiarz, omawiając założenia projektu budżetu, mówił:
- jak było widać na mojej prezentacji z całego roku 2023, to co sobie zaplanowaliśmy w ubiegłym roku praktycznie w całości zrealizowaliśmy (lub jesteśmy w trakcie realizacji). Czyli planujemy rozsądnie i realnie.
(..) 2024 rok z pewnością nie będzie łatwy. Dlaczego? Inflacja, koszty pracownika, ceny paliw, ceny energii – to wszystko jest na ciągle wysokim poziomie. Ale pomimo tego 2024 rok powinien być kolejnym w miarę dobrym czasem do inwestowania – co już można zaobserwować na rynku.


Sesja-budzetowa-21_12_2023_1
(Sesja Rady Gminy Mstów 21.12.2023)

>> Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Swoje pozytywne stanowisko zaakcentowały też komisje Rady Gminy Mstów.
>> Po przeprowadzonej procedurze głosowania, Wójt podziękował Radzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy za pomoc przy tworzeniu projektu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne podpowiedzi na etapie tworzenia dokumentu.
>> Przewodniczący Rady Krzysztof Choryłek pogratulował Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przygotowania projektu Budżetu Gminy Mstów na 2024r.

*********************************************************
Tradycyjnie już ponad 20 % wydatków budżetowych w Gminie Mstów przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne (kwota: 23.452.771,63 zł – co stanowi aż 30,2% ogólnych wydatków budżetowych). Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2024r. to m.in.:

** Inwestycje kontynuowane i z dofinansowaniem zewnętrznym:
- Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary (na odcinku 2150 mb)   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 5.367.500,00 zł
- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie    dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 700.000,00 zł
- Przebudowa wodociągu w Jaskrowie   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.710.000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Mstów (m.in. obwodnica Mstowa, Brzyszów osiedle ul. Olsztyńska, Kłobukowice, Wancerzów, Zawada, Jaskrów)   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.755.000,00 zł
- Budowa pętli autobusowej w Srocku  dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 665.000,00 zł
- Przebudowa drogi w ul. Cmentarnej w Krasicach (wraz z budową chodnika)   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.999.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Srocku, ul. Dębowa (II linia zabudowydofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.864.647,00 zł
- Modernizacja GOK w Mstowie (II etap)  dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 470.000,00 zł
- Kobyłczyce, przebudowa i rozbudowa remizy OSP Kobyłczyce   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 2.000.000,00 zł

- Przebudowa mostu na rzece Warcie w Kłobukowicach   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 2.499.000,00 zł
- Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSP w Małusach Wielkich  dofinansowanie: Program „OLIMPIA”   2.130.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa szkoły w Kucharach   dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 4.500.000,00 zł
- Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół Klasztoru w Mstowie  dofinansowanie: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”   1.004.500,00 zł
- Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła w Mstowie   dofinansowanie: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”   390.000,00 zł
- pomoc dla samorządu województwa śląskiego na przebudowę skrzyżowania DW786 z drogą powiatową 1060S w Wancerzowie    dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.000.000,00 zł, Budżet Województwa Śląskiego i Gminy Mstów
- pomoc dla Starostwa na budowę dróg powiatowych  (m.in. remont drogi powiatowej 1037S , ul. Wolności w Mstowie)

** Inne planowane inwestycje:
- Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w ul. Hektarowej w Jaskrowie (dokończenie z 2023r.)
- Modernizacja drogi /wraz z dobudową części chodnika/ ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie  (dokończenie z 2023r.)
- pomoc dla Gminy Rędziny na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej w Latosówce”
- Termomodernizacja „starej części” ZSP w Jaskrowie (cz.I – dokumentacja projektowa)
- przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy zbiorniku wodnym w Kobyłczycach
- remont w budynku OSP Zawada

Stałe punkty budżetu:
- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji (m.in. temat ul. Jutrzenki w Jaskrowie)
- Wykonanie nowych wiat przystankowych
- Place zabaw (remonty i zakup nowych urządzeń)
- Dobudowa odcinków oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów

>> Gmina Mstów planuje też w 2024 r. złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Brzyszowie, ul. Szkolna.
>> Planowany jest też wniosek o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Siedlec.
- w 2024r. ogłoszony będzie konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (podobnie jak w ubiegłym roku) „w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej” - doceniając ich kreatywność oraz zaangażowanie w rozwój i promocję naszej gminy.

Fundusz Sołecki (wybrane zadania):
- Zakup klimatyzatorów do remizy OSP w Jaskrowie
- Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w Jaskrowie, ul. Starowiejska
- Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości w Srocku
- Budowa progu zwalniającego i montaż lustra przy ul. Sportowej w Mstowie

Dokumentacje projektowe:
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej w Mokrzeszy
- Dokumentacja na przebudowę ul. Kamiennej w Mstowie
- Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich (droga w kierunku cmentarza)
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górnej w Zawadzie
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi transportu rolnego w Brzyszowie (Fundusz Sołecki)
- Dokumentacja na odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej w Zawadzie (Fundusz Sołecki)
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Wąska w Wancerzowie (Fundusz Sołecki)

W wydatkach utworzono również ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uwzględniono także koszty funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej:
- GZK w Latosówce,
- komunikację MZDiT („26” i „30”)
- oraz cztery gminne linie o charakterze użyteczności publicznej (obsługiwane przez PKS Częstochowa) i trzy linie powiatowe o charakterze użyteczności publicznej („115”, „116”, „117”).

z2

Istotne stałe elementy składowe budżetu:
* Zadanie "Oświata i szkolnictwo" zawiera wszystkie koszty bieżące utrzymania szkół i przedszkoli (w tym płace pracowników tego sektora), utrzymanie obiektów i dowóz dzieci do szkół.

Trzeba podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie ok. 51,53 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę. Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) z budżetu gminy w 2024 roku trzeba dołożyć ponad 12,0 mln zł. Największą pozycją w wydatkach na oświatę są wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli, które wynoszą ok. 79 % wydatków bieżących na oświatę.

* Pomoc społeczna podobnie zawiera wszystkie wydatki na świadczenia socjalne takie jak: świadczenia rodzinne, zasiłki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz koszty działalności GOPS.

* Dużą cześć budżetu obejmuje gospodarka komunalna. Dlatego, że w tej pozycji znajdują się koszty np. utrzymania dróg, dostarczania wody i odbierania ścieków, koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie. Niestety, z roku na rok coraz wyższe są koszty gospodarki odpadami.

* W kolejnych zadaniach kultura i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na GOK czy Bibliotekę Gminną.
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa głównie zawiera wydatki na nasze jednostki OSP, w tym też zakupy nowego sprzętu.
* Pozycja "Administracja publiczna" zawiera wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy, funkcjonowanie Rady Gminy oraz wszelkie koszty wykonywania zadań administracyjnych (np. wydawanie zaświadczeń, aktów stanu cywilnego itp.)
* Pozycja „pozostała działalność” – to miejsce zapisywania wydatków nie pasujących do innych zadań takie jak m.in. obowiązkowe wpłaty (np. izby rolnicze), utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej, utrzymanie targowisk itp.

Co ważne: oprócz bieżących zadań i ważnych inwestycji, Gmina kolejny rok spłaca też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich lat. Stan zadłużenia Gminy Mstów na koniec 2023 roku wyniósł 4.230.669,00 zł. W 2024 roku planowana jest kolejna spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych - w kwocie 945.332,00 zł.

______________________________________________
Procedura tworzenia projektu Budżetu Gminy:
# projekt Budżetu Gminy Mstów został przedstawiony Radnym przez Wójta Gminy Mstów w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2023r. ,
# do dnia grudniowej Sesji Komisje Rady Gminy spotykały się i omawiały szczegółowo poszczególne działy i rozdziały Uchwały Budżetowej ,
# projekt Budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
Wstecz