Niedziela, 25 luty 2024, imieniny: Wiktora, Cezarego
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2023-11-23

W dniu 24 listopada roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LVI/442/2023 Rady Gminy Mstów z dnia 25 września
2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Jaźwiny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.
Wstecz