Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Sesja Rady Gminy / 2023-11-09

W dniu 13 listopada 2023 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Mstów , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/316/2022 Rady Gminy Mstów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Mstów w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Mstów nieruchomości od osób fizycznych położonych w miejscowości Wancerzów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Zawada w Gminie Mstów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Latosówka w Gminie Mstów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Jaskrów nazwy „Kwiatowa”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Wstecz