Niedziela, 29 styczeń 2023, imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
A- A+

Budżet Gminy Mstów 2023 / 2023-01-18

Przedstawiamy najważniejsze założenia Budżetu Gminy Mstów na 2023 rok, który został jednogłośnie uchwalony na XLVII Sesji Rady Gminy.

>> Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.
>> Projekt budżetu to obszerny dokument, który Radni Gminy Mstów otrzymują do 15 listopada danego roku, analizują, opiniują i zatwierdzają później na Sesji budżetowej. To plan finansowy - zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in. dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.
budzet-2023

Na Sesji budżetowej w dniu 21 grudnia 2022 r. Wójt Tomasz Gęsiarz, omawiając założenia projektu budżetu, mówił:
- Pomysły na inwestycje rodzą z rozmów m.in. z radnymi, sołtysami, mieszkańcami naszej gminy. Jeśli są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności. I posiadanych środków, bo musi być nas na to stać.
(..) 2023 rok to z pewnością nie będzie łatwy rok. Dlaczego? Wysoka inflacja, drastycznie wzrosły ceny: paliw, energii, surowców, wzrosły koszty pracownika – to wszystko przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania gminy i jej jednostek (szkoły, GOK, biblioteka, ZGK) i  wzrost kwot ofert, składanych przez firmy w ogłaszanych przez nas przetargach.


sesja_9
(Sesja Rady Gminy Mstów 21.12.2022)

>> Po przeprowadzonej procedurze głosowania, Wójt podziękował Radzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy za pomoc przy tworzeniu projektu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne podpowiedzi na etapie tworzenia dokumentu.
>> Przewodniczący Rady Krzysztof Choryłek pogratulował Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przygotowania projektu Budżetu Gminy Mstów na 2023r.


*********************************************************
Tradycyjnie już ponad 20 % wydatków budżetowych w Gminie Mstów przeznaczone zostanie na zadania inwestycyjne (kwota 18.487.998,71 zł). Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2023r. to m.in.:

** Inwestycje kontynuowane i z dofinansowaniem zewnętrznym:

- Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary (na odcinku 2150 mb)  dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład  5.367.500,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 3.040.000,00 zł/
- Przebudowa wodociągu w Jaskrowie  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.710.000,00 zł/
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Mstów (m.in. obwodnica Mstowa, Brzyszów osiedle ul. Olsztyńska, Kłobukowice, Wancerzów, Zawada, Jaskrów)  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.755.000,00 zł/
- Budowa pętli autobusowej w Srocku  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 665.000,00 zł/
- Przebudowa drogi w ul. Cmentarnej w Krasicach (wraz z budową chodnika)  /dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych 1.999.000,00 zł/
- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie  /dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 700.000,00 zł/
- pomoc dla samorządu województwa śląskiego na przebudowę skrzyżowania DW786 z drogą powiatową 1060S w Wancerzowie  [całość zadania na lata 2022-2024: 6.000.000,00 zł, z czego: dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.000.000,00 zł, budżet województwa śląskiego: 2.000.000,00 zł, budżet Gminy Mstów: 2.000.000,00 zł]
- pomoc dla Starostwa na budowę dróg powiatowych  /m.in. remont chodnika i pobocza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1038S  w Małusach Wielkich, budowa chodnika w Kucharach dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych, "przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów” dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych/

** Inne planowane inwestycje:
- Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w ul. Hektarowej w Jaskrowie
- Modernizacja odcinka „Szlaku Warowni Jurajskich” w Mstowie          
- Modernizacja drogi /wraz z dobudową części chodnika/ ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie
- Termomodernizacja remizy OSP Kobyłczyce
- Termomodernizacja remizy OSP Siedlec          
- Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mokrzeszy
- pomoc dla Gminy Rędziny na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej w Latosówce”
- Budowa instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców (wspólny projekt z gminą Rędziny)
- Monitoring gminny (skrzyżowania: Srocko, Brzyszów ul. Olsztyńska, Wancerzów ul.Sadowa)
- Mstów GOK, kontynuacja modernizacji  >> wniosek do Ministerstwa Kultury
- Termomodernizacja „starej części” ZSP w Jaskrowie (aktualnie opracowywana jest dokumentacja)
- Budowa drogi, II linia zabudowy w Srocku (dofinansowanie z PROW, czekamy na oficjalne pismo z Urzędu Marszałkowskiego)
- Kontynuacja zagospodarowania przy zbiorniku wodnym w Kobyłczycach (ogrodzenie, modernizacja drogi dojazdowej)

Stałe punkty budżetu:
- Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej (dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne)
- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji
- Wykonanie nowych wiat przystankowych
- Place zabaw (remonty i zakup nowych urządzeń)
- Dobudowa odcinków oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów

Gmina planuje też w 2023 r. złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Brzyszowie, ul. Spacerowa.

Fundusz Sołecki (wybrane zadania):
- Radarowe wyświetlacze prędkości na drogach gminnych w: Mstowie i Jaskrowie, (ul. Starowiejska)
- Wykonanie ogrodzenia na działce mienia komunalnego w Kuśmierkach
- Zakup altanki na imprezy plenerowe w Zawadzie
- Utwardzenie drogi gminnej w Jaźwinach
- Utwardzenie drogi transportu rolnego w Kłobukowicach
- Montaż wentylacji w strażnicy OSP Siedlec
- Montaż fotowoltaiki na garażach OSP Mstów
- Remont pomieszczenia w remizie OSP w Krasicach
- Remont pomieszczeń w remizie OSP Kuchary

Dokumentacje projektowe:
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Małusach Małych (II etap)
- Dokumentacja na przebudowę ul. Jutrzenki w Jaskrowie
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Leszczynowa w Wancerzowie (Fundusz Sołecki)

W wydatkach utworzono również ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uwzględniono także koszty funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej:
- GZK w Latosówce,
- komunikację MZDiT („26” i „30”)
- oraz cztery gminne linie o charakterze użyteczności publicznej (obsługiwane przez PKS Częstochowa).

z2

Istotne stałe elementy składowe budżetu:
* Zadanie "Oświata i szkolnictwo" zawiera wszystkie koszty bieżące utrzymania szkół i przedszkoli (w tym płace pracowników tego sektora), utrzymanie obiektów i dowóz dzieci do szkół.

Trzeba podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie ok. 50,37 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę. Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) z budżetu gminy w 2023 roku trzeba dołożyć ponad 11,0 mln zł. Największą pozycją w wydatkach na oświatę są wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli, które wynoszą ponad 75 % wydatków bieżących.

* Pomoc społeczna podobnie zawiera wszystkie wydatki na świadczenia socjalne takie jak: świadczenia rodzinne, zasiłki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz koszty działalności GOPS.

* Dużą cześć budżetu obejmuje gospodarka komunalna. Dlatego, że w tej pozycji znajdują się koszty np. utrzymania dróg, dostarczania wody i odbierania ścieków, koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie. Niestety, z roku na rok coraz wyższe są koszty gospodarki odpadami.

* W kolejnych zadaniach kultura i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na GOK czy bibliotekę.
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa głównie zawiera wydatki na nasze jednostki OSP, w tym też zakupy nowego sprzętu.
* Pozycja "Administracja publiczna" zawiera wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy, funkcjonowanie Rady Gminy oraz wszelkie koszty wykonywania zadań administracyjnych (np. wydawanie zaświadczeń, aktów stanu cywilnego itp.)
* Pozycja „pozostała działalność” – to miejsce zapisywania wydatków nie pasujących do innych zadań takie jak m.in. obowiązkowe wpłaty (np. izby rolnicze), utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej, utrzymanie targowisk itp.

Co ważne: oprócz bieżących zadań i ważnych inwestycji, Gmina kolejny rok spłaca też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich lat. Stan zadłużenia Gminy Mstów na koniec 2022 roku wyniósł 5.996.001,00 zł. W 2023 roku planowana jest kolejna spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych - w kwocie 1.765.332,00 zł.
Przy realizacji bardzo kosztownej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie” (wartość ponad 10 milionów złotych) samorząd gminny w 2022r. wspomógł się, częściowo umarzalną, pożyczką (4 mln zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Duża cześć kwoty pożyczki może być później umorzona, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje ekologiczne.

______________________________________________
Procedura tworzenia projektu Budżetu Gminy:
# projekt Budżetu Gminy Mstów został przedstawiony Radnym przez Wójta Gminy Mstów w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2022r. ,
# do dnia grudniowej Sesji Komisje Rady Gminy spotykały się i omawiały szczegółowo poszczególne działy i rozdziały Uchwały Budżetowej ,
# projekt Budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Wstecz