Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

"Szkoła twórczych umysłów" / 2020-12-27

Wniosek Szkoły Podstawowej w Mstowie pn. „Szkoła twórczych umysłów” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

logotypy2-1
 

Od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r w Szkole Podstawowej w Mstowie realizowany jest projekt pn. „Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. T.Kościuszki w Mstowie” (WND-RPSL.11.01.04-24-0286/20-003)
 

 http://www.szkolamstow.pl/projekty-europejskie.html

sp-mstow

Beneficjentem projektu jest: Gmina Mstów

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wartość całkowita projektu: 499 590,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 424 651,50 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zniwelowanie deficytów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli w wiejskiej Gminie Mstów w terminie do 31.12.2022 r.

Grupa docelowa to 220 uczniów oraz 15 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mstowie.

Wsparcie będzie obejmowało kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Uczniowie zostaną wyposażeni w kompetencje i wiedzę ułatwiające dostęp do szkół ponad podstawowych. Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ( w tym zestawy do eksperymentów, laptopy, tablice multimedialne). Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa w Mstowie.

Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2021- 31.12.2022 r.

Udział w projekcie dla uczestników- beneficjentów ostatecznych, tj. nauczycieli i uczniów jest całkowicie nieodpłatny. Całość wydatków związanych z realizacją projektu pokryta będzie ze środków Unii Europejskiej (EFS)- 85%, budżetu państwa- 5% oraz wkładu własnego Gminy- 10 %.
 

wniosek                                           0001

 


 

Wstecz