Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Dotacja na wymianę systemów grzewczych - nabór uzupełniający / 2020-09-16

Zapraszamy MIESZKAŃCÓW do skorzystania z dotacji na wymianę systemów grzewczych w ramach ogłoszonego naboru uzupełniającego.

Na podstawie przyjętej uchwały Rady Gminy Mstów nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku (wraz z opracowaną procedurą), Mieszkańcy Gminy Mstów mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na wymianę starego kotła grzewczego, opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem.


info
WAŻNE:
- Kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego przy zakupie nowego źródła ciepła (kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów projektu i dokumentacji technicznej), jednak nie więcej niż 4 000 zł. 

- W naborze uzupełniającym Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w okresie od 05 października 2020 r. do 09 października 2020 r. Tak jak w poprzednim naborze, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Mstów.

- Na stronie Urzędu Gminy www.mstow.pl podane są szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji (wzory formularzy: http://www.mstow.pl/art/3986,dofinansowanie-do-wymiany-zrodla-ciepla-starego-typu).


Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wniosku (m.in. wszystkie niezbędne dane wnioskodawcy, adres nieruchomości, numer konta, planowane nowe źródło ciepła itp.) i załączenie stosownych, wymaganych załączników (m.in. pisemna zgoda współwłaścicieli na wykonanie modernizacji, tytuł prawny do nieruchomości, brak zaległości w opłatach wobec Gminy Mstów).
Nie jest przewidziana procedura uzupełnienia lub poprawiania wniosku. Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację.


PDF 1_Zasady-i-tryb-udzielania-oraz-sposob-rozliczania-dotacji_nabor-uzupelniajacy
PDF 2_Wniosek-o-przyznanie-dotacji
PDF 3_Wniosek-o-rozliczenie-dotacji


stary-piec

Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych, słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Wniosek o rozliczenie dotacji, należy złożyć nie później niż do dnia 7.12.2020 r., a przypadku wnioskodawców z listy rezerwowej nie później niż do dnia 14.12.2020 r.

Szanowni Państwo przypominamy, że w związku z rozpoczynającym się od 05 października 2020 roku uzupełniającym naborem wniosków na dotacje do wymiany systemów grzewczych informujemy,
że zgodnie z §2 ust. 3 procedury, dofinansowaniu nie podlegają źródła ciepła zakupione przez datą zawarcia umowy dotacji.

Informujemy również, że zakupione źródło ciepła na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, musi spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Wstecz