Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich i w Mstowie / 2019-09-25

Trwają prace, związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Mstowie.


Przypomnijmy, że projekt gminy Mstów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej” uzyskał ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014-2020 !

Pisaliśmy o tym:

http://www.mstow.pl/art/3187,termomodernizacja-budynkow-szkol-w-malusach-wielkich-i-mstowie-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych


RPO-WSL_logotyp
 


Zakres projektu obejmuje dwa budynki użyteczności publicznej:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich ;

- Szkoła Podstawowa w Mstowie (wcześniej Zespół Szkół w Mstowie).

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w ww. budynkach.

 

Obecny stan budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich nie jest zadawalający – przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niską izolacyjność ścian zewnętrznych, okien, stropodachów. Budynek jest zasilany w ciepło z kotłowni węglowej, która nie była dotychczas modernizowana. Instalacja c.o. jest w złym stanie technicznym, przeważają żeliwne grzejniki żeberkowe (bez termostatów).

t3

Budynek ZSP w Małusach Wielkich

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Mstowie również zasilany jest w ciepło ze starej kotłowni opalanej węglem, przeważają grzejniki żeliwne, instalacja c.o. w złym stanie technicznym.
 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Termomodernizacja obiektu ZSP Małusy Wielkie (m.in.)

- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachu, stropodachu

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych

- modernizacja systemu c.o.

- montaż paneli fotowoltaicznych

- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

 

2. Termomodernizacja obiektu SP Mstów

- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

 

3. Modernizacja źródeł ciepła

- nowy kocioł grzewczy na pellet (biomasę) o mocy 75 kW w budynku ZSP w Małusach Wielkich,

- nowy kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 400 kW w budynku SP Mstów. Dodatkowo zamontowane zostaną dwie powietrzne pompy ciepła o mocy 57 kW każda oraz trzecia pompa o mocy 13 kW. Ciepło będzie magazynowane w zasobniku buforowym.

 

W budynku Szkoły w Mstowie nastąpiła zmiana rodzaju źródła ciepła z kotła grzewczego na pellet (biomasę) na kocioł gazowy. Wymagało to zmian projektowych i zgody Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, co znacznie opóźniło rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy.

 

4. Montaż instalacji OZE:

- montaż paneli fotowoltaicznych do podgrzewania c.w.u. oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb w zakresie energii elektrycznej (budynek ZSP Małusy W. i budynek SP Mstów).

 

t8

 

Obecnie prace przebiegają bez zakłóceń. Instalacja wewnętrzna c.o. w ZSP w Małusach Wielkich jest zrealizowana w ok. 80%. W nadchodzącym tygodniu odbędą się próby ciśnieniowe instalacji. Roboty związane z termomodernizacją dachu rozpoczną się po 30 września.

W Szkole Podstawowej w Mstowie rozpoczęto montaż grzejników. Instalacje poziome zaawansowane są w ok. 80%. Kocioł gazowy jest dostarczony i zostanie w tym tygodniu zamontowany. W maszynowni pomp ciepła wykonywane są roboty budowlane i wykończeniowe.

 

Slaskie_logo_kolor_poziom

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Wstecz