Sobota, 13 kwiecień 2024, imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
A- A+

Przedszkole w Wancerzowie

Przedszkole w Wancerzowie jest przedszkolem publicznym. Istnieje od lat powojennych. Funkcję dyrektora od 1 września 2017 roku pełni mgr Agnieszka Trejtowicz-Fertacz. Organem prowadzącym jest Gmina Mstów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

adres: Przedszkole w Wancerzowie
ul. Gminna 11, 42-244 Mstów
tel.: (34) 314 62 65
e-mail:
www.pwancerzow.szkolnastrona.pl

 

Przedszkole w Wancerzowie

 

Rys historyczny Przedszkola w Mstowie/Wancerzowie

Przedszkole w Mstowie istnieje już około 70 lat. W latach powojennych mieściło się przy klasztorze mstowskim / była to tzw. ochronka /.Następną siedzibą przedszkola był budynek po tzw.”czworakach dworskich”.
W 1952 roku powstało Państwowe Przedszkole, które zostało umieszczone na ul. Kościelnej . Od 01.09.1981 r Państwowe Przedszkole w Mstowie przeniesiono do budynku po byłej agronomówce na ul. 16 Stycznia 11 w Wancerzowie.w którym mieściło się do 29.02.2016 roku. Całość powierzchni użytkowej wynosiła 120 m2 w tym powierzchnia sal zajęć wynosiła 75 m2 . Był to budynek przysposobiony na przedszkole dwuoddziałowe.

Stanowisko dyrektora przedszkola do 1990 roku pełniła p. Stefania Sobolewska, która pracowała w szkolnictwie 42 lata. Wychowała kilka pokoleń dzieci mstowskich.
Od 1.09.1990 r do dnia 31.08.2017r. funkcję dyrektora placówki pełniła mgr Maria Wieszczyk.
Od 1.09.2017r. funkcję dyrektora Przedszkola w Wancerzowie pełni mgr Agnieszka Trejtowicz – Fertacz.

W 1991 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki z Państwowego Przedszkola w Mstowie na Publiczne Przedszkole w Mstowie

Publiczne Przedszkole w Mstowie funkcjonowało do 29.02.2016 r.
Od 01.03. 2016 r Publiczne Przedszkole w Mstowie zostaje przeniesione do nowoczesnego, nowo wybudowanego budynku. Całość powierzchni użytkowej wynosi 900 m2 w tym powierzchnia 3 sal zajęć łącznie z sanitariatami przy każdej sali wynosi 242 m2. Jest to budynek zaprojektowany na przedszkole trzyoddziałowe, z nowocześnie wyposażoną kuchnią, dużą salą gimnastyczną , z różnymi pomieszczeniami socjalnymi i gospodarczymi, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Od 01.04.2016 r. obowiązuje nowa nazwa - Przedszkole w Wancerzowie.
 

Przedszkole w Wancerzowie

 

Koncepcja pracy Przedszkola w Wancerzowie:

Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole w Wancerzowie

 

Nasze hasło to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”.

 

Placówka mieści się w nowo wybudowanym, nowoczesnym , wolno stojącym, jednopiętrowym budynku. Na piętrze umieszczona jest sala gimnastyczna pełniąca również rolę auli na uroczystości przedszkolne. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny jest duży, zielony oraz wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole w Wancerzowie

 

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują w większości w gminie Mstów. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane .W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, mieszane wiekowo (dzieci 3 – letnie, 3,4 – letnie / dwie grupy / i dzieci 5, 6 - letnie).

Przedszkole w Wancerzowie zatrudnia 21 pracowników, w tym 13 pracowników pedagogicznych ( w tym dyrektor, 8 nauczycieli, logopeda, pedagog, katecheta, psycholog) i 8 pracowników administracji i obsługi ( 2 kucharki, pomoc nauczyciela, księgowa, 2 sprzątaczki, intendentka, konserwator ).

 

Kadrę pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: np. w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole, oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci. Przedszkole bada tę gotowość i prowadzi obserwację dzieci .

W zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 • opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających oraz planów pracy z dzieckiem zdolnym
 • pomoc logopedyczną prowadzoną przez specjalistę logopedę
 • pomoc pedagogiczną prowadzoną przez specjalistę pedagoga

 

Przedszkole prowadzi także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjne z udziałem takich specjalistów jak psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Wartość wychowania przedszkolnego przedszkole promuje podejmując różne działania:

 • udział w kilku projektach ogólnopolskich zakończone uzyskaniem certyfikatów
  1. Akademia Zdrowego Przedszkolaka - promujący edukację zdrowotną
  2. Akademia Aquafresh - promujący edukację zdrowotną wśród przedszkolaków; zachęcający do kontrolowania zdrowia jamy ustnej.
  3. Kubusiowi Przyjaciele Natury - promujący edukację zdrowotną oraz edukację ekologiczną
  4. Żywienie na wagę zdrowia - promujący zasady zdrowego odżywiania się zorganizowanie trzech bali karnawałowych dla mieszkańców gminy Mstów
 • zorganizowanie trzech bali karnawałowych dla mieszkańców gminy Mstów
 • uczestnictwo w konkursach, festiwalach, mini- olimpiadach na różnych szczeblach : gminnym, powiatowym, ogólnopolskim w których dzieci prezentują swoje umiejętności i talenty i zdobywają nagrody rzeczowe i dyplomy
 • organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych angażujących całe rodziny np.:" Mój miś " - konkurs recytatorski, "Stroik Bożonarodzeniowy" - konkurs plastyczny oraz na szczeblu gminnym „ Stworki – potworki z warzyw i owoców” - konkurs plastyczny, „ Polscy poeci dzieciom” – konkurs recytatorski
 • udział wspólnie z rodzicami w akcjach charytatywnych „np. zbiórka nakrętek na wózek inwalidzki dla dziecka z naszej gminy,” I ty zostań Mikołajem” i akcjach ekologicznych „Segregujemy odpady” ,”Sprzątanie świata”
 • wystawianie bajek dla środowiska i dzieci „Czerwony kapturek” i „ Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” „ Rzepka” w których aktorami są rodzice. Udostępnianie nagrań na płytach CD i na facebooku
 • prowadzenie żywienia w przedszkolu
 • wywieszanie ogłoszeń w całej miejscowości i na facebooku przedszkolnym zawierających informację o zapisach dzieci do przedszkola i ofertę przedszkola
 • udział w kampaniach zdrowotnych: - Mamo , tato , wolę wodę – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie - Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców pod patronatem Sanepidu

 

Realizowane programy:

 • program „Nasze Przedszkole” M.Kwaśniewska, W.Żaba – Żabińska
 • „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska
 • program nauczania religii „Jezus mnie kocha”
 • program własny mgr J. Łągiewka „Wprowadzenie dzieci w świat pisma”
 • program wspomagania rozwoju wychowania i edukacji starszych przedszkolaków E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska
 • program promocji zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pt.„Przyjaciele Zippiego” / program międzynarodowy realizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej we współpracy z Partnership for Children /
 • projekt profilaktyczny „Przedszkole promujące zdrowie” opracowany przez dyr. mgr M. Wieszczyk program własny dyr. mgr M. Wieszczyk „ Bezpieczny przedszkolak”
 • program własny mgr M. Całusińskiej „Jesteśmy Europejczykami”

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu podczas zajęć otwartych i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji.

 

Współpraca z środowiskiem lokalnym:

 • z organem prowadzącym przedszkole: zapraszanie na uroczystości, realizacja zarządzeń i wytycznych do pracy, planu finansowego, składanie życzeń okolicznościowych
 • z rodzicami , Radą Rodziców i rodzinami dzieci poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, imprezy, wycieczki, zebrania, rozmowy indywidualne, organizowanie edukacyjnych spotkań z rodzicami w celu poznania ich zawodów, realizacji akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”, współdecydowanie o różnych działaniach podejmowanych w przedszkolu i współorganizowanie ich. W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki.
 • z dziećmi z środowiska które nie uczęszczają do przedszkola poprzez zapraszanie ich na coroczne spotkania z Mikołajem, Bal Karnawałowy, wycieczki, Dzień Dziecka, imprezy typu występ iluzjonisty, teatrzyki lalkowe, występy przyjezdnych aktorów, korzystanie z placu zabaw
 • z Publicznym Przedszkolem w Siedlcu: udział i zapraszanie do udziału w konkursach, przedstawienia „dzieci-dzieciom”, wzajemne odwiedziny i zabawy , zapoznanie dzieci ze sobą i z placówkami / warunkami lokalowymi, wyposażeniem/, wymiana doświadczeń
 • z prywatnym przedszkolem Olka Klepacza w Częstochowie: udział i zapraszanie do udziału w konkursach, wzajemne odwiedziny i zabawy, zapoznanie dzieci ze sobą i z placówkami / warunkami lokalowymi, wyposażeniem/, wymiana doświadczeń
 • z Zespołem Szkół w Mstowie: zapoznanie dzieci ze szkołą i ich przyszłymi wychowawcami w klasie I, odwiedzanie kolegów z oddziałów przedszkolnych i klasy I , wspólne zabawy i udział w zajęciach, przedstawienia „dzieci-dzieciom”, badanie losów absolwentów, udział i zapraszanie do udziału w konkursach, współpraca z logopedą i pedagogiem
 • z placówkami oświatowymi z gminy Mstów: udział i zapraszanie do udziału w konkursach, dzielenie się doświadczeniem zawodowym
 • z GOK w Mstowie : udział w konkursach festiwalach, imprezach i projektach, zapraszanie do komisji konkursowych, na uroczystości,
 • z OSP w Mstowie i Kucharach: spotkania ze strażakami w przedszkolu i w plenerze w celu poznania ich pracy, złożenie życzeń i laurek z okazji ich święta
 • z Komendą Policji spotkania z policjantami w celu poznania ich pracy, zasad bezpiecznych zachowań , złożenia życzeń i laurek z okazji ich święta
 • z władzami lokalnymi: zapraszanie na uroczystości, informowanie o działaniach przedszkola
 • z Kościołem : udział dzieci w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez parafię, zapraszanie na Wigilijkę i jasełka przedszkolne, udział personelu przedszkola w spotkaniach parafialnych z różnych okazji np. z okazji Dnia Nauczyciela i Wigilii, obchodami rocznic itp.
 • z Filharmonią w Częstochowie : udział dzieci w porankach symfonicznych, spotkanie z muzykami w przedszkolu i wspólne zorganizowanie w sali GOK koncertu muzyki poważnej dla dzieci z różnych placówek gminnych.
 • z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: coroczny udział w spotkaniu z Mikołajem połączonym z wystawieniem bajki dla dzieci, występy aktorów z teatru w placówce przedszkolnej
 • z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie i innymi Wyższymi Szkołami Pedagogicznymi :organizacja i prowadzenie praktyk studenckich
 • z Fundacją Studencką „ Młodzi – Młodym” uzyskiwanie funduszy z odpisów 1% od rozliczeń podatkowych na rzecz przedszkola
 • pozyskiwanie sponsorów w celu poprawy bazy przedszkola
 • miejscowe sklepy i zakłady pracy – poznanie różnych zawodów
 • z Ośrodkiem Zdrowia „Vena” : poznanie pracy różnych lekarzy specjalistów, współpraca przy realizacji projektów zdrowotnych, zajęć dotyczących higieny i zdrowia
 • z Fundacją Nasza Ziemia: udział w akcji sprzątania świata
 • z organizacją Partnerstwo Północnej Jury: udział w projektach organizowanych przez to Stowarzyszenia
 • z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie: organizowanie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców, kierowanie dzieci na badania, konsultacje ze specjalistami.
 • udział w IV edycji kampanii edukacyjno – pomocowej UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, rodzice uszyli 19 laleczek, za które zebraliśmy 420,00 zł.
Wstecz