Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Publiczne Przedszkole w Siedlcu

„Bez radosnego dzieciństwa całe życie jest kalekie”
J. Korczak
 

Przedszkole w Siedlcu jest przedszkolem publicznym. Istnieje od 1984 roku. Funkcję dyrektora pełni od 1997 roku mgr Dorota Orłowska. Organem prowadzącym jest Gmina Mstów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

adres: Publiczne Przedszkole w Siedlcu
Siedlec, ul. Kazimierza Wielkiego 63
42-244 Mstów
tel.: 34 / 32 84 151
e-mail:
strona internetowa: www.ppsiedlec.szkolnastrona.pl

s4

Kadra pedagogiczna: dyrektor, nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczycielka języka angielskiego, katecheta, logopeda, pedagog
Pracownicy obsługi: 1
Pracownicy administracyjni: 1
Liczba oddziałów: 1
Liczba miejsc: 25

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30

Przedszkole nie prowadzi żywienia. Dzieci jedzą śniadania przyniesione z domu, na miejscu mają robioną herbatę. Dwudaniowy obiad dostarcza firma cateringowa. W parterowym budynku przedszkola mieszczą się dwie sale zabaw i zajęć dla dzieci, sala do zajęć prowadzonych przez logopedę i pedagoga, gabinet dyrektora, szatnia i łazienka oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

Wokół budynku znajduje się duży ogród wyposażony w metalowe i drewniane urządzenia do zabaw oraz piaskownicę. Rosną w nim drzewa i ozdobne krzewy a także rabata kwiatowa. Dzieci zorganizowane są w jedną grupę, czego konsekwencją jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz dostosowywanie zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę ze strony logopedy i pedagoga.
 

Przedszkole prowadzi działania z zakresu bezpieczeństwa, edukacji zdrowotnej, edukacji przyrodniczej, edukacji plastycznej, teatralnej, znajomości praw i umiejętności korzystania z nich, przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Wszystkie działania przedszkola wiążą się z koncepcją pracy i priorytetami realizowanym w danym roku szkolnym. Stąd wynika tematyka zajęć otwartych, konkursów, pedagogizacji rodziców, uroczystości i zajęć.

Programy realizowane w przedszkolu:
„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska
„Znam swoje prawa, korzystam z nich” A. Banaś, D. Orłowska
„Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Siedlcu” D. Orłowska, A.Banaś.
program nauczania języka angielskiego w przedszkolu
program do religii
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków ,,Akademia Aquafresh”
Ogólnopolski Program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

3
 

Od lat dzieci z naszego przedszkola biorą udział w rozmaitych konkursach organizowanych na szczeblu gminnym i krajowym osiągając wysokie miejsca. Przedszkole samo również organizuje konkursy dla dzieci i rodziców oraz konkursy i olimpiady wiedzy dla dzieci z przedszkoli gminy Mstów.
Każdego roku przedszkole bierze udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Zbieraj makulaturę – ratuj konie ”.
 

W przedszkolu organizowanych jest wiele uroczystości, w których uczestniczą rodzice, dziadkowie i inni goście. Do tradycyjnych uroczystości należą:
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Wigilia i kolędy
- Mikołaj
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Dzień Matki
- Zakończenie roku szkolnego

Ponadto są też inne imprezy: Dzień Chłopaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Tłusty Czwartek, Święto Dziewczynek, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka. Dzieci wystawiają każdego roku bajkę. Ostatnio były to „Królewna Śnieżka” oraz „Calineczka”, „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”.
Raz w roku przedszkole organizuje wyjazd do kina lub a także na wycieczkę całodniową. Raz w miesiącu w przedszkolu odbywa się spotkanie z aktorami teatrzyków dla dzieci. Na te uroczystości i imprezy zapraszane są dzieci ze środowiska.

 

Przedszkole współpracuje z:
- rodzicami i rodzinami dzieci- zajęcia otwarte, uroczystości, imprezy, wyjazdy, zebrania, kontakty indywidualne,
- Radą Rodziców – spotkania, organizowanie imprez, wzbogacanie bazy przedszkola, współdecydowanie o działaniach podejmowanych w przedszkolu
- Zespołem Szkół w Mstowie – udział w lekcjach, zwiedzanie szkoły, oglądanie przedstawień, badanie losów absolwentów, rozmowy z nauczycielkami klas I, udział w konkursach, zapraszanie do udziału w konkursach, współpraca z logopedą i pedagogiem
- Przedszkolem w Wancerzowie – wspólne spotkania teatralne, wzajemne odwiedzanie się, wymiana doświadczeń, udział w konkursach, zapraszanie do udziału w konkursach, do udziału w pracach komisji konkursowej
- innymi placówkami oświatowymi – udział w konkursach, zapraszanie do udziału w konkursach, udzielanie porad i konsultacji nauczycielom
- GOK w Mstowie – udział w konkursach, zapraszanie na uroczystości, do udziału w pracach komisji konkursowej
- OSP w Siedlcu – spotkania ze strażakami, udział w zajęciach plenerowych
- Policją- spotkania z policjantem, nadzór nad placem zabaw
- władzami lokalnymi – zapraszanie na uroczystości, udostępnianie sali na wybory, stała współpraca z sołtysem i radnym, co zaowocowało poprawą warunków lokalowych przedszkola
- organem prowadzącym – zapraszanie na uroczystości, realizacja zarządzeń i wytycznych do pracy, realizacja planu finansowego, informowanie o założeniach pracy przedszkola, dzieci mają możliwość poznania pracy Urzędu Gminy w trakcie wycieczek
- Parafią Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstowie – udział w Koncercie Kolęd, Dniu Nauczyciela, pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem, udział w I Mstowskim Spotkaniu Opłatkowym
- miejscowymi sklepami i zakładami pracy – poznanie różnych zawodów
- Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym „Klub Gaja” – przekazywanie środków na akcję ratowania koni
- Góra Grosza – akcja prowadzona pod patronatem MEN na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych
- Fundacją Nasza Ziemia – udział w akcji „Sprzątanie Świata”
- Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury” - udział w projekcie „Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji” EKOLC organizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, w ramach programu zaprezentowano dzieciom spektakl teatralny „Z ekologii niech świat słynie” w wykonaniu teatru MASKA z Krakowa, dzieci otrzymały kolorowanki o treści ekologicznej, kredki, papier do rysowania, troje dzieci brało udział w konkursie plastycznym „Ziemia – mój dom”, nagrodzone prace zostały zamieszczone w kalendarzu na rok 2013. Każde dziecko otrzymało taki kalendarz. W ramach współpracy dzieci otrzymały książki „Baśnie i Legendy Północnej Jury”, odblaskowe opaski i breloczki,

- UNICEF - udział w I edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – pomocowej UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, w przedszkolu zorganizowano zajęcia na których przedstawiono dzieciom cel prowadzonej akcji, przedszkolaki rozpoczęły wędrówkę przez poszczególne kraje wszystkich kontynentów, z których pochodziły uszyte lalki, przedstawiono ciekawostki dotyczące wybranych narodów: obyczaje, obrzędy, zainteresowania, typy domów, klimat, warunki życia, zorganizowano w przedszkolu wystawę charytatywnych lalek, rozreklamowano w najbliższym środowisku realizowany projekt edukacyjny, zaowocowało to pomyślnym sprzedaniem wszystkich dwudziestu lalek i zebraniem 200 złotych na rzecz dzieci w Sierra Leone. Publiczne Przedszkole w Siedlcu otrzymało Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki od Organizacji UNICEF
- Fundacją Studencką Młodzi – Młodym – pozyskiwanie środków finansowych na wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola.

 

6

nowoczesna łazienka

Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. Dzięki niej dzieci:
- poznają różne instytucje środowiska lokalnego,
- poznają najbliższą okolicę,
- mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych zawodów,
- poznają tradycje i zwyczaje regionalne oraz uczą się szacunku do nich,
- poszerzają wiedzę o najbliższym otoczeniu,
- mają bezpośredni kontakt ze sztuką i przyrodą,
- zdobywają nowe doświadczenia,
- nabywają umiejętności społeczne,
- rozwijają umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
- wzmacniają więzi rodzinne,
- uczą się szacunku do drugiego człowieka i jego pracy,
- mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i talentów,
- nabywają umiejętność właściwego zachowywania się w miejscach publicznych,
- wykorzystują zasób swojej wiedzy w praktyce i życiu społecznym,
- poznają zasady bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Podstawowym hasłem przyświecającym nam podczas codziennej pracy jest: Nasze przedszkole miejscem przyjaznym dla dziecka.
Pragniemy, aby nasi wychowankowie opuszczali przedszkole nie tylko ze zbiorem określonej wiedzy i umiejętności ale także nauczyli się życzliwości do świata i ludzi, optymizmu, pogody ducha, radzenia sobie ze stresem i umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Chcemy aby nasi przedszkolacy czuli się bezpiecznie i nauczyli się bezpiecznie funkcjonować w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń. Nauczyciele poprzez właściwe działania kształcą u dzieci empatię, wrażliwość, życzliwość i otwarcie na potrzeby innych.

Przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez organizowanie i udział w konkursach, organizowanie uroczystości, zajęć otwartych, zapraszanie dzieci – kandydatów i ich rodziców do przedszkola na imprezy, zajęcia, przedstawienia, zapraszanie przedstawicieli partnerów do przedszkola, okazjonalne rozmowy z mieszkańcami, prezentowanie umiejętności i osiągnięć dzieci (kronika, dyplomy, udział w konkursach), dobre i bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole o czym wiadomo z corocznie przeprowadzanych badań losów absolwentów oraz z rozmów z nauczycielami, absolwentami i ich rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!

Wstecz