Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie

Szkoła Podstawowa
im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie


"Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać"
                                                                               Cyceron

brzyszow3
Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, rozwijającą uzdolnienia i wdrażającą uczniów do samodzielności. Miejscowości, z których uczniowie należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Brzyszowie to:

• Srocko

• Małusy Małe

• Brzyszów

W szkole znajduje się oddział przedszkolny, do którego z roku na rok przychodzi coraz więcej dzieci. Z zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych korzysta około 90 wychowanków. Dyrektorem szkoły jest mgr Ireneusz Celoch, którego społecznie zastępuje mgr Sławomir Kazimierski.


brzyszow1

Dane kontaktowe:

Adres: 42-244 Mstów, Brzyszów, ul. Szkolna 2

Telefon: 34 328 41 19.

E-mail:

Strona internetowa: http://www.szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl/

 

W szkole pracuje 21 nauczycieli (w tym 10 na pełnym etacie), a także 3 pracowników obsługi, łącznie z konserwatorem. Szkoła zapewnia uczniom opiekę specjalistyczną w zakresie: terapii pedagogicznej, psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym,  lub kieruje uczniów do innych specjalistów w zależności od potrzeb dzieci i rodziców.

Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do internetu, 6 sal dydaktycznych (oczywiście wszystkie z dostępem do Internetu) - w tym trzy wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne, sfinansowane w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2019/20. Posiadamy nowoczesną salę gimnastyczną z  szatniami, sanitariatami (również dla niepełnosprawnych), kabinami prysznicowymi, galerią widokową.

brzyszow7

Biblioteka szkolna zawiera 1666 woluminów i jest cały czas doposażana. Uczniowie mają dostęp do kompleksu nowoczesnych boisk - do piłki siatkowej, nożnej, koszykówki, bieżnię i skocznie do skoku w dal. Posiadamy pomieszczenie zwane „garderobą teatralną", przeznaczoną na stroje dla dzieci (wypożyczamy na przedstawienia). Logopeda może korzystać podczas zajęć terapeutycznych z dodatkowego  pomieszczenia  z lustrem.

brzyszow14

Szkoła ma na swoim koncie bardzo wiele osiągnięć na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, regionalnym, gminnym, a nawet na szczeblu ogólnopolskim. Nasi podopieczni są laureatami wielu konkursów: plastycznych, recytatorskich, muzycznych, teatralnych, przyrodniczych, literackich, kaligraficznych, artystycznych, sportowych oraz wiedzy ogólnej. Wszystkie informacje o sukcesach uczniów zamieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły, w kronice szkoły i szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody, w dokumentacji nauczycieli.

W szkole działa:

• Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Małe Ekoludki dla klas I – III

• Szkolne Koło Sportowe – uczniowie starsi

• Koło artystyczne  i plastyczne – klasa III

• Koło artystyczne, przyrodnicze dla kl. I, II

 • Koło Młodych Talentów – teatralne dla uczniów klas IV – VIII

* Koło Caritas – klasy IV - VII

 

Do szkolnych tradycji należą:

• spotkania wigilijne i "Jasełka"
• przedstawienia - misteria wielkanocne
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Matki i Ojca
• Dzień Dziecka
• Bale przebierańców
• Dyskoteki "andrzejkowe" i karnawałowe
• Dzień Regionalny i Samorządności Szkolnej
• Dzień Bezpieczeństwa- spotkania ze strażakami i policją
• Dzień Języków Europejskich
• Dzień Chłopaka i ,,Kobiet''
• Korneliada – czyli Prezentacja Talentów


Działalność pracy szkoły odnotowana jest w kronikach:
• Szkoły
• Samorządu Uczniowskiego
• LOP


Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działając przyjaźnie na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Bierze udział w akcjach ogólnopolskich, np.: "Sprzątanie Świata", Święto Drzewa", "Dzień Ochrony Środowiska", „Dzień Praw Zwierząt'' i wiele innych, w akcjach światowych: "Światowy Dzień Ochrony Świstaka", "Bociana Białego", „Światowy Dzień Kota'' itd.

Współpracuje z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Nadleśnictwem Złoty Potok, Leśnictwem Zielona Góra, Ochotniczą Strażą Pożarną z Małus Małych, wszystkimi szkołami gminy Mstów, Caritas, Urzędem Gminy Mstów, Starostwem Częstochowskim, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli RODN-WOM w Częstochowie, SOD w Częstochowie, Towarzystwem Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Częstochowa, szkołą numer 33 w Częstochowie (dla uczniów z miasta organizujemy co dwa lata warsztaty przyrodnicze-terenowe po Jurze), Ośrodkiem Edukacyjnym w Kalinie koło Herb, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach, radnymi oraz mieszkańcami okolicznych wsi. Od kilku lat współpracujemy z Cementownią Rudniki ,,CEMEX” Polska w zakresie współorganizacji konkursów na szczeblu regionu, a nauczyciele placówki byli laureatami konkursu dla nauczycieli organizowanego między innymi przez Wójtów Gmin: Mstów, Rudniki i Rędziny. Od kilku lat szkoła prowadzi akcje charytatywne: "Dar Serca" - dary dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach i dla dzieci z Wileńszczyzny, uczestniczy w akcjach: "Góra Grosza", , "Pełna miska dla zwierząt ze schroniska", ,,Śniadanie daje moc'' i wielu, wielu innych.

 

Szkoła Podstawowa w Brzyszowie jest organizatorem następujących konkursów na szczeblu powiatowym:

- Powiatowy Konkurs Recytatorski pt.: "Chrońmy Ziemię" (we współpracy ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego),

- Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny na znaczek - tematyka konkursu zmienia się co roku - współorganizacja z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie oraz z CEMEX POLSKA
 

Nauczyciele brzyszowskiej podstawówki są organizatorami wielu konkursów międzyszkolnych, powiatowych, regionalnych. Sami pozyskują sponsorów fundujących nagrody dla dzieci, organizują także dyskoteki charytatywne. Uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych ogólnopolskich programach, dzięki czemu szkoła posiada wiele cennych pomocy dydaktycznych. Pracują na bazie programów autorskich, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego dziecka - w imię hasła ,,Każde dziecko jest zdolne'', realizując nową Podstawę Programową OTO JA, z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu.Nauczyciele promują działalność dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą i profilaktyczną placówki poprzez:

* udział w prezentacjach Organizacji Pozarządowych - występy uczniów ze szkolnego Koła LOP, „Ekoludki'', opieka nauczycieli podczas organizacji Dnia Bioróżnorodności w Kamieniołomie Lipówka przy współpracy Akademii J. Długosza w Częstochowie oraz CEMEX POLSKA W Rudnikach
* redagowanie informacji z życia szkoły na stronie Zarządu LOP-Częstochowa,
* zamieszczanie artykułów w Kwartalniku Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Dodatku Ekologicznym Gazety Częstochowskiej,

* na stronach internetowych Urzędu Gminy Mstów i szkoły

 

Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie jest szkołą wyróżnioną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, poprzez nadanie tytułu: ,,Szkoła Odkrywców Talentów”. Co roku organizuje ,,Korneliadę'', podczas której te talenty wszyscy mogą podziwiać. Wizytówką szkoły jest Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, które co roku zajmuje pierwsze miejsca za działalność  proekologiczną w regionie śląskim. Nasi uczniowie plasują się na czołowych miejscach w Ogólnopolskim Konkursie Młodzieży Szkolnej  pod hasłem: ”MÓJ LAS” - dwukrotnie zostali laureatami szczebla krajowego.

Członkowie Szkolnego Koła Sportowego mogą poszczycić się wieloma pucharami zdobytymi w różnych dyscyplin sportowych.


Zapraszamy do odwiedzin naszej szkoły!

Wstecz