Piątek, 18 czerwiec 2021, imieniny: Marka, Elzbiety
A- A+

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

TG-zdjecie

Wójt gminy Mstów - mgr inż. Tomasz Gęsiarz

ur.1980r. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Radny Gminy Mstów V i VI kadencji (2006-2014), a w latach 2006-2010 Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Województwa Śląskiego. Od 2010r. Wiceprzewodniczący Rady LGD "Partnerstwo Północnej Jury" (PPJ). Wiceprezes Zarządu OZPN w Częstochowie. Dyplomowany Trener i Instruktor Sportu. Wyróżniony m.in. Statuetką "Za zasługi dla Powiatu - 2016" oraz Złotą Odznaką Honorową ŚlZPN.

Języki: angielski (certyfikat TOEIC Bridge), niemiecki. Rodzina: żona Małgorzata, córka Julia.

   
   
Wójt Gminy

Tomasz Gęsiarz

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Małgorzata Grabowska Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Beata Wysocka Opłaty i czynsze z tytułu gospodarki nieruchomościami
Iwona Szczepanik Gospodarka nieruchomościami
Karolina Bartelak Rolnictwo
Marcin Fertacz Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami
Magdalena Królikowska - Góra Gospodarka przestrzenna

Referat Finansowo - Księgowy

Maria Skibińska Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
Renata Tyras Księgowość budżetowa
Agnieszka Szmidla Księgowość i płace
Beata Radecka Płatności i księgowość
Magdalena Małolepsza Wymiar podatków i opłat
Monika Jędryka Księgowość podatkowa
Marzena Kręciwilk Wymiar i księgowość opłat za gospodarowanie odpadami
- Kasa
Magdalena Muś Księgowość

Referat Organizacyjny

Sylwia Kuban Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Anita Matusiak Sekretariat i kancelaria
Ilona Bera Archiwizacja, Kadry, Pożytek Publiczny
Dorota Smołucha Obsługa Rady Gminy
Jarosław Całusiński Informatyk

Referat Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Jarosław Łapeta Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Andrzej Kubik Drogownictwo i zezwolenia alkoholowe
- Inwestycje i fundusze zewnętrzne
Kinga Cichoń Zamówienia publiczne

Referat Spraw Obywatelskich

Magdalena Cieśliczka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Martyna Juszczyk-Kubica Zastępca Kierownika USC, Dowody osobiste
Edyta Żyznowska Ewidencja ludności i działalność gospodarcza
Adam Równiak Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Obronności
i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielne Stanowisko ds. oświaty Ewa Osuchowska

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleksandra Woszczyna

Obsługa prawna

Michał Lada
Inspektor Ochrony Danych Cezary Nowicki

 

Poza strukturą organizacyjną Urzędu pozostają:

 1. Gminny Ośrodek Kultury - GOK - działający jako instytucja kultury,
 2. Biblioteka Gminna w Mstowie - działająca jako instytucja kultury,
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - GOPS - działający jako jednostka budżetowa,
 4. Wyszczególnione poniżej szkoły i przedszkola działające jako jednostki budżetowe:
  • Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
  • Szkoła Podstawowa w Krasicach
  • Szkoła Podstawowa w Kucharach
  • Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
  • Szkoła Podstawowa we Mstowie
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaskrowie
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Małusach Wielkich
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie
  • Publiczne Przedszkole we Mstowie
  • Publiczne Przedszkole w Siedlcu
 5. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów - działający jako jednostka budżetowa

W celu właściwego przekazu informacji oraz zawiadamiania mieszkańców o zasadach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Gminy znajdują się:

 • tablica ogłoszeń urzędowych,
 • tablica informująca o godzinach pracy Urzędu oraz dniach przyjęć interesantów przez Wójta w sprawach skarg i wniosków,
 • tablica informująca o rozmieszczeniu stanowisk pracy w Urzędzie oraz tabliczki na drzwiach lokali biurowych wyszczególniające imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe, skrócony zakres spraw załatwianych i osobę zastępującą w razie nieobecności pracownika,
 • tablice informacyjne dla interesantów określające tryb, zasady postępowania, niezbędne dokumenty, terminy i opłaty przy załatwianiu ważniejszych spraw w Urzędzie.
Wstecz