Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO : OBSŁUGA FINANSOWA / 2012-12-01

logo_ue_gops.jpg

Ogłoszenie O Naborze Na Stanowisko : Obsługa Finansowa
projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie ogłasza nabór
na stanowisko : obsługa finansowa projektu systemowego
pt. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego


I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie – administracyjne,

 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) na stanowiskach finansowo-księgowych,

 • praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

 • biegła obsługa komputera i Internetu,

 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

II. Do obowiązków należeć będzie :

 • prowadzenie obsługi finansowej projektu,

 • sporządzanie rozliczeń finansowych oraz sprawozdawczości finansowej projektu,

 • przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

 • prowadzenie weryfikacji wydatków wspólnie z kierownikiem GOPS oraz koordynatorem projektu,

 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

III. Wymagane dokumenty:

 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

IV. Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie w okresie od 01 marca 2012 roku do dnia 31 października 2013 roku (w nieprzekraczalnym wymiarze 30 godzin miesięcznie),

 • czas pracy nienormowany, w tym przynajmniej 1 raz w tygodniu w siedzibie GOPS w Mstowie.


V. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie (pokój Nr 16), w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na niżej wymieniony adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie,
ul. 16-go Stycznia 14; 42-244 Mstów
z dopiskiem : Nabór na stanowisko : obsługa finansowa projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”.
w terminie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 01 lutego 2012r. do dnia 15 lutego 2012r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby GOPS w Mstowie). Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mstow.pl

  

Wstecz