Wtorek, 02 marzec 2021, imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
A+ A-

Budżet Gminy Mstów 2021 / 2021-01-20

Przedstawiamy podstawowe założenia Budżetu Gminy Mstów na 2021r., który został jednogłośnie uchwalony na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia ubiegłego roku.Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.

Projekt budżetu to obszerny dokument, który Radni Gminy Mstów otrzymują do 15 listopada danego roku, analizują, opiniują i zatwierdzają później na Sesji budżetowej. To plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie prognozowane i przewidywane do uzyskania dochody jednostki samorządu terytorialnego (m.in. dotacje, subwencje, podatki, opłaty itp.), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania.

budzet-2021


Na Sesji budżetowej w dniu 21 grudnia 2020r. Wójt Tomasz Gęsiarz, omawiając założenia projektu budżetu, mówił:

- gdy patrzymy na budżet, widzimy w nim tylko liczby oznaczające kwoty dochodów i wydatków. Ale za tymi liczbami kryje się coś więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom.

I my ten plan mamy od wielu lat i konsekwentnie go realizujemy – w miarę posiadanych środków. Bo gmina to jest duża firma, którą trzeba sprawnie zarządzać. Pomysły na inwestycje to też nie są moje „widzimisię” – on się rodzą z rozmów z radnymi, sołtysami, mieszkańcami naszej gminy. Jeśli są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności. I posiadanych środków, bo musi być nas na to stać.

sesja-budzetowa-21_12_2020_2

(Sesja Rady Gminy Mstów 21.12.2020)


Po przeprowadzonej procedurze głosowania, Wójt podziękował Radzie Gminy za zatwierdzenie Budżetu, pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy za pomoc przy tworzeniu projektu, a Sołtysom i mieszkańcom za cenne podpowiedzi na etapie tworzenia dokumentu. Przewodniczący Rady Krzysztof Choryłek pogratulował Wójtowi oraz Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej, przygotowania projektu Budżetu Gminy Mstów na 2021r.

 

*********************************************************

Jak mówił na grudniowej Sesji Wójt T.Gęsiarz, 2021 rok powinien być dobrym rokiem do inwestowania. Tak wypowiadają się fachowcy, tak też wynika z obserwacji rynku. Dobre ceny na przetargach, duża konkurencja i liczba firm startujących powodują, że można po prostu zrobić więcej i taniej. A jak będzie faktycznie i czy pandemia nie będzie miała wpływu na te prognozy? Za rok się okaże.

Tradycyjnie już ok. 20 % wydatków budżetowych przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne (kwota 11.930.573,59 zł) . Co istotne: część tych zadań została wskazana przez Mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Większe planowane zadania inwestycyjne w 2021 r. to m.in.:

Inwestycje kontynuowane:

- rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie /dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL/

- przebudowa drogi powiatowej 1037S na odcinku Srocko-Gąszczyk-Siedlec (inwestycja współfinansowana z Powiatem, dofinansowanie w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych)

 

Inne planowane inwestycje:

- budowa garaży dla OSP Mstów

- przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem (wniosek o dofinansowanie, środki PROW)

- przebudowa budynku wielofunkcyjnego (remizy) w Srocku

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasicach                       

- przebudowa ul. Kwiatowej w Wancerzowie (z odwodnieniem)

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie (wniosek o dofinansowanie unijne w ramach RPO RIT)

- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (m.in. w Małusach Małych, Krasicach ul. Krótka)

- wymiana wodociągu w ul. Częstochowskiej w Jaskrowie

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Małusach Małych (etap I)

- termomodernizacja budynku OSP w Zawadzie

- budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Wartą w Mstowie (wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania)

 

Stałe punkty budżetu:

- dobudowa odcinków oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów

- realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej (dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne)

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji

- wykonanie nowych wiat przystankowych

- place zabaw (remonty i zakup nowych urządzeń)
 

Gmina planuje też w 2021 r. złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Mstowie i w Małusach Wielkich.

z2

Dokumentacje projektowe w budżecie 2021:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pszczelej w Jaskrowie

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 631042S - ul. Równoległa w Mokrzeszy

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi transportu rolnego na odcinku Brzyszów-Gąszczyk

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Cmentarnej w Krasicach

 

Fundusz Sołecki (wybrane zadania):

- zamontowanie fotowoltaiki na budynku OSP w Mokrzeszy

- wykonanie ogrodzenia terenu przy ZSP w Jaskrowie

- zagospodarowanie terenów mienia komunalnego wokół stawu w Małusach Wielkich

- remont remizy OSP w Kobyłczycach

- zagospodarowanie terenów dla celów rekreacyjnych w Wancerzowie

- zakup domku drewnianego w Kuśmierkach

- zagospodarowanie terenów zielonych mienia komunalnego w Kobyłczycach

 

W wydatkach utworzono również ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki (zgodnie z obowiązującymi przepisami), stanowiącą 0,33 % ogólnych wydatków budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Uwzględniono także koszty funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej: GZK w Latosówce, komunikację MZDiT („26” i „30”), linie PKS do Krasic i Kuchar.

sesja-budzetowa-21_12_2020_3

 

Istotne stałe elementy składowe budżetu:

* Zadanie "Oświata i szkolnictwo" zawiera wszystkie koszty bieżące utrzymania szkół i przedszkoli (w tym płace pracowników tego sektora), utrzymanie obiektów i dowóz dzieci do szkół.

Trzeba podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie ok. 50,63 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę. Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) z budżetu gminy w 2021 roku trzeba dołożyć ok. 9,5 mln zł. Największą pozycją w wydatkach na oświatę są wynagrodzenia i składki pochodne, które wynoszą ok. 79,0 % wydatków bieżących. Wpływ na tak wysokie koszty wynagrodzeń miała ustawowa podwyżka płac dla nauczycieli, wprowadzona w 2020 roku. Koszty tej podwyżki „na swoje barki” musiał wziąć samorząd.


* Pomoc społeczna podobnie zawiera wszystkie wydatki na świadczenia socjalne takie jak: świadczenia rodzinne (m.in. 500+), zasiłki na pomoc społeczną, dodatki mieszkaniowe, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym oraz koszty działalności GOPS.

* Dużą cześć budżetu obejmuje gospodarka komunalna. Dlatego, że w tej pozycji znajdują się koszty np. utrzymania dróg, dostarczania wody i odbierania ścieków, koszty obsługi całego systemu odbioru śmieci od mieszkańców, a także utrzymanie terenów zielonych w gminie.
Niestety, z roku na rok coraz wyższe są koszty gospodarki odpadami.

* W kolejnych zadaniach kultura i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na GOK czy bibliotekę.

* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa głównie zawiera wydatki na nasze jednostki OSP, w tym też zakupy nowego sprzętu.

* Pozycja "Administracja publiczna" zawiera wydatki związane z funkcjonowanie urzędu gminy, funkcjonowanie Rady Gminy oraz wszelkie koszty wykonywania zadań administracyjnych (np. wydawanie zaświadczeń, aktów stanu cywilnego itp.)

* Pozycja „pozostała działalność” – to miejsce zapisywania wydatków nie pasujących do innych zadań takie jak m.in. obowiązkowe wpłaty (np. izby rolnicze), utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej, utrzymanie targowisk itp.

 

Co ważne: oprócz bieżących zadań i ważnych inwestycji, Gmina kolejny rok spłaca też zaciągnięte pożyczki i zobowiązania finansowe z poprzednich kilkunastu lat. Stan zadłużenia Gminy Mstów na koniec 2020 roku wyniósł 5.320.000,00 zł. W 2021 roku planowana jest kolejna spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających w kwocie 1.668.888,00 zł.

Przy realizacji bardzo kosztownej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie” (ponad 10 milionów złotych) samorząd gminny nie wyklucza sięgnięcia po częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Duża cześć kwoty pożyczki może być później umorzona, z przeznaczeniem na kolejne inwestycje ekologiczne – a tych w Gminie Mstów nigdy nie braknie.
 

 

_______________________________________________

Procedura tworzenia projektu Budżetu Gminy:

  • projekt Budżetu Gminy Mstów został przedstawiony Radnym przez Wójta Gminy Mstów w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2020r. ,
  • do dnia grudniowej Sesji Komisje Rady Gminy spotykały się i omawiały szczegółowo poszczególne działy i rozdziały Uchwały Budżetowej ,
  • projekt Budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Wstecz