Niedziela, 12 lipiec 2020, imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego
A+ A-

Absolutorium dla Wójta Tomasza Gęsiarza / 2020-06-25

Jak co roku, najważniejszym punktem obrad czerwcowej, XIX Sesji Rady Gminy Mstów (w dniu 22 czerwca br.) było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mstów.

Sesja odbyła się w odnowionej sali sesyjnej Urzędu Gminy Mstów. Wreszcie doczekaliśmy się nowoczesnego pomieszczenia, które jest miejscem uniwersalnym - służy m.in. jako lokal wyborczy, do licznych spotkań z mieszkańcami, goścmi czy też do zebrań sołeckich.

sesja1

Przed głosowaniem nad absolutorium procedowany był punkt: Debata nad Raportem o stanie Gminy Mstów za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów.

Jest to nowy przepis, wynikający z Art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl tych zapisów Wójt co roku (do dnia 31 maja) przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Rada Gminy Mstów jednogłośnie udzieliła wotum zaufania dla Wójta.

sesja9

 

Przed przystąpieniem radnych do głosowania nad absolutorium, odczytano i przedstawiono następujące dokumenty:

- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mstów za 2019r. ,

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta ,

- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2019.
 

sesja10
 

Wójt Tomasz Gęsiarz podziękował radnym za pozytywną ocenę jego pracy:

- Absolutorium jest dla mnie bardzo ważne – jest potwierdzeniem, że Państwo akceptują i doceniają moją codzienną pracę. Samorząd to jednak sport zespołowy. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi na co dzień. Dziękuję Skarbnik Gminy Marii Skibińskiej za czuwanie nad finansami. Dziękuję Sekretarz Gminy Sylwii Kuban i mojej Zastępczyni Małgorzacie Grabowskiej. Dziękuję moim pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Dziękuję również Radnym i Sołtysom za cenne podpowiedzi i wskazówki. Razem pozytywnie kreujemy  wizerunek nasz gminy.

 

________________________

ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta.

Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla Wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych (czyli przedstawicieli mieszkańców), czy też nie.

Wstecz