Wtorek, 11 sierpień 2020, imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
A+ A-

Sesja Rady Gminy / 2020-07-28

W dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 12:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad :
 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z XIX, XX Sesji Rady Gminy.

4.Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mstów, położonej w obrębie 0019 Mstów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Jaskrów nazwy „Narcyzowa”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mstów na lata 2020-2023.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian organizacyjnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust 7 pkt 3b Karty Nauczyciela.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/369/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mstów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Mstów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.
Wstecz