Niedziela, 23 luty 2020, imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
A+ A-

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i Uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2020 roku.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Wstecz