Wtorek, 11 sierpień 2020, imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
A+ A-

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Jaskrów ul. Starowiejska 21A – teren oczyszczalni ścieków

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku od mieszkańców Gminy Mstów.
ZASADY OGÓLNE
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, itp.
 3. Dostarczone odpady przez mieszkańca, właściciela nieruchomości objętego gminnym systemem odbioru odpadów, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.
 4. Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
 5. Na teren PSZOK mają wstęp tylko osoby pełnoletnie.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Mstów po okazaniu dowodu wpłaty za odbiór odpadów komunalnych nie starszego niż 3 miesiące lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy.
 2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.
 3. Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio oznaczonym pojemniku.
 4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie:
  1. przeterminowane leki i chemikalia,
  2. zużyte baterie i akumulatory,
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m³ rocznie na gospodarstwo domowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
  5. zużyte opony,
  6. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
  7. papier,
  8. metal,
  9. tworzywa sztuczne,
  10.  szkło,
  11.  opakowania wielomateriałowe,
  12. odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
  13. odpady wielkogabarytowe,
  14. popiół z palenisk domowych.
 5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów;
  • odpady zawierające azbest,
  • zmieszane odpady komunalne
 6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.
 7. PSZOK przyjmuje odpady we wtorki i soboty w godzinach od 7°° do 11°° tel. +48 724-208-228
Wstecz