Niedziela, 09 sierpień 2020, imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty
A+ A-

Osiągnięte przez Gminę Mstów poziomy recyklingu w roku 2016.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł Gmina Mstów osiągnęła poziom 24,25% przy wymaganym za 2016r. 18%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu otrzymywanym od firm świadczących usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uzyskano informację, że właściciele nieruchomości z terenu Gminy Mstów oddali w 2016r. do PSZOK odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 9,760 Mg.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych Gmina Mstów osiągnęła poziom 100% przy wymaganym za 2016r. 42%.
Wstecz