Wtorek, 11 sierpień 2020, imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
A+ A-

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Mstów.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przekształcania odpadów komunalnych. Zgodnie z zasadą określoną w art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzanie na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 dla Regionu I, w którym znajduje się Gmina Mstów funkcjonują dwie instalacje o statusie regionalnej instalacji, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 oraz Instalacja MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa7, 42-274 Konopiska (dawniej: Sortownia odpadów komunalnych PZOM Waldemar Strach ).
Wstecz