Wtorek, 24 październik 2017, imieniny: Rafala, Marcina, Antoniego
A+ A-

Harmonogram

Uprzejmie informujemy, iż z powodu zmiany firmy odbierającej odpady PSZOK będzie nieczynny do dnia 6 sierpnia 2017 r.

TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ 2017

PDF Brzyszów, Małusy Wielkie

PDF Cegielnia, Kuchary

PDF Jaskrów 1, Latosówka

PDF Jaskrów 2

PDF Małusy Małe, Zawada

PDF Rajsko, Wancerzów

PDF Ulotka

PDF Harmonogram PAVER

 

---------------------------------------- *** ----------------------------------------

Wzorem wielu gmin powiatu częstochowskiego również w gminie Mstów od 2015r. został zmieniony sposób rozliczania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

^ dotychczas gmina Mstów płaciła za  ilość ton odebranych i zagospodarowanych poszczególnych odpadów komunalnych  i ustalonej ceny jednostkowej.

^ teraz dokumentacja przetargowa obliguje Wykonawcę do przedstawienia oferty, która uwzględnia ryczałtową cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w Gminie Mstów.

 

W ten sposób łatwiej będzie skalkulować roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na kolejny rok budżetowy, eliminując przy okazji „niespodzianki” w postaci faktur miesięcznych dla gminy różnej (często zawyżonej) wartości


dodano: 01/08/2015

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MSTÓW NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

pdf Deklaracja (PDF)

 

plik Deklaracja (DOCX)

 

dodano: 07/07/2015

ZAWIADOMIENIE - STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Od dnia 1 sierpnia 2015 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosić:

* 12 złotych – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
* 24 złote – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
* 32 złote – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
* 42 złote – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

Jeżeli koszty związane z gospodarką odpadami będą niższe od wpływów za odbiór i zagospodarowanie odpadów to zawsze istnieje możliwość obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy Mstów.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny w/w miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta dwukrotnie – jak w większości gmin. Takie działania pokazują, że nasza Gmina również PROMUJE SEGREGACJĘ ODPADÓW i DBA O  ŚRODOWISKO.

 

CO NOWEGO ?

- Rada Gminy Mstów przychyliła się do wniosków wielu mieszkańców naszej Gminy i zmniejszyła do 12 zł (słownie: dwanaście złotych). opłatę  za odbiór odpadów od JEDNOOSOBOWYCH gospodarstw domowych.

-  Nadal będą promowane rodziny wielodzietne (powyżej 6 osób), dla których ustalona  jest stała stawka za odbiór odpadów.

Co ważne: W kilku gminach powiatu częstochowskiego opłata za śmieci jest ustalana od jednego mieszkańca (np. gmina Mykanów – stawka 9,50 /osoba). Oznacza to, że rodziny wielodzietne płacą znacznie więcej niż w gminie Mstów, gdzie obowiązuje stała stawka powyżej 6 osób.

    - dla pozostałych gospodarstw miesięczne stawki opłat zostały urealnione.

 

pdf Pobierz treść zawiadomienia (PDF)

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY MSTÓW

pdf Pobierz (PDF)


dodano: 04/08/2014

INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW SELEKTYWNYCH

pdf Pobierz (*.pdf)

 

 

dodano: 04/07/2014

ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIK DO ZBIERANIA POPIOŁÓW Z PALENISK DOMOWYCH

pdf Pobierz (*.pdf)

 

dodano: 30/12/2013

pdf  ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MSTÓW - USŁUGI BOGDAŃSKI MICHAŁ BOGDAŃSKI


dodano 24/09/2013

plik SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

dodano: 17/09/2013

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH „PSZOK” W JASKROWIE -OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

pdf Pobierz regulamin...

 

dodano: 12/09/2013

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MSTÓW DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SPOSOBY SEGREGACJI ŚMIECI

pdf Pobierz ulotkę

 

dodano: 03/09/2013:
pdf PROJEKT CHWAŁY W SPRAWIE TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

pdf ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE TERMINU, ...

pdf FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW . TERMIN KONSULTACJI OD DNIA 03.09.2013 R. DO DNIA 13.09.2013R. 

 

OGŁOSZENIE - 27/06/2013

Informuje się mieszkańców, że przetarg na odbiór odpadów został rozstrzygnięty, ale firmy, które do niego przystąpiły po kolei odmawiały podpisania umowy. Gmina Mstów musiała znaleźć w tym zakresie rozwiązanie tymczasowe podobnie jak osiem pozostałych gmin, które podpisały porozumienie na wspólne przeprowadzenie przetargu. W miesiącu lipcu 2013 r. powyższą usługę dla Gminy Mstów świadczyć będzie firma: Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń s.c. z siedzibą w Konstantynowie nr 18, 42-235 Lelów. Wywóz odpadów z posesji odbędzie się w systemie workowym. Wraz z workami dostarczony będzie harmonogram odbioru odpadów oraz informacja o sposobie ich segregacji.

Czytaj...

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - A UMOWY NA WYWÓZ ŚMIECI NIE PODPISANE - 22/06/2013

Czytaj...

OŚWIADCZENIE

Do Urzędu Gminy Mstów docierają informacje, że niektóre firmy wywożące śmieci zabierają mieszkańcom także pojemniki. Zdaniem Adama Jakubczaka wójta gminy Mstów takie działanie firm jest niezgodne z umowami, oraz obowiązującym prawem. Umowy obowiązują do końca czerwca i przed końcem miesiąca mieszkańcy nie powinni być pozbawieni pojemników na śmieci. Takie zachowanie firm może naruszać zbiorowe interesy konsumentów i stać się przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina dopiero od 1 lipca przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

 

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący na jej terenie powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz nieczystości podpisaną z firmą odbierającą odpady ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

pdf Instrukcja w sprawie złożenia deklaracji - odpady komunalne

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w gminie mstów na których zamieszkują mieszkańcy

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący na jej terenie powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz nieczystości podpisaną z firmą odbierającą odpady ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

pdf Instrukcja w sprawie złożenia deklaracji - odpady komunalne

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w gminie mstów na których zamieszkują mieszkańcy

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/250/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/251/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf Wykaz firm wraz z określeniem rodzaju odbieranych odpadów

 

Wstecz