Sobota, 24 czerwiec 2017, imieniny: Jana, Danuty
A+ A-

Harmonogram

TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES KWIECIEŃ - LIPIEC 2017:

PDF Brzyszów, Kobyłczyce, Małusy Wielkie

PDF Chmielarze

PDF Gaszczyk,Siedlec

PDF Jaskrów ul. Starowiejska

PDF Jaskrów

PDF Jaźwiny

PDF Kłobukowice, Krasice, Kuchary, Łuszczyn

PDF Kuśmierki, Mokrzesz, Pniaki Mokrzeskie

PDF Latosówka, Rajsko

PDF Małusy Małe

PDF Mstów osiedle

PDF Mstów

PDF Srocko

PDF Wancerzów, Cegielnia

PDF Zbiorówka 04-07.2017


TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES STYCZEŃ - MARZEC 2017 :

PDF Brzyszów, Kobyłczyce, Małusy Wielkie

PDF Cegielnia, Wancerzów

PDF Chmielarze

PDF Gąszczyk, Siedlec

PDF Jaskrów ul.Starowiejska

PDF Jaskrów

PDF Kłobukowice, Krasice, Kuchary, Łuszczyn

PDF Kuśmierki, Mokrzesz, Pniaki Mokrzeskie, Zawada

PDF Latosówka, Rajsko

PDF Małusy Małe

PDF Mstów

PDF Mstów - osiedle

PDF Srocko

 

---------------------------------------- *** ----------------------------------------

Wzorem wielu gmin powiatu częstochowskiego również w gminie Mstów od 2015r. został zmieniony sposób rozliczania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

^ dotychczas gmina Mstów płaciła za  ilość ton odebranych i zagospodarowanych poszczególnych odpadów komunalnych  i ustalonej ceny jednostkowej.

^ teraz dokumentacja przetargowa obliguje Wykonawcę do przedstawienia oferty, która uwzględnia ryczałtową cenę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w Gminie Mstów.

 

W ten sposób łatwiej będzie skalkulować roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na kolejny rok budżetowy, eliminując przy okazji „niespodzianki” w postaci faktur miesięcznych dla gminy różnej (często zawyżonej) wartości


dodano: 01/08/2015

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MSTÓW NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

pdf Deklaracja (PDF)

 

plik Deklaracja (DOCX)

 

dodano: 07/07/2015

ZAWIADOMIENIE - STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Od dnia 1 sierpnia 2015 roku opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosić:

* 12 złotych – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
* 24 złote – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
* 32 złote – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
* 42 złote – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

Jeżeli koszty związane z gospodarką odpadami będą niższe od wpływów za odbiór i zagospodarowanie odpadów to zawsze istnieje możliwość obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy Mstów.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny w/w miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta dwukrotnie – jak w większości gmin. Takie działania pokazują, że nasza Gmina również PROMUJE SEGREGACJĘ ODPADÓW i DBA O  ŚRODOWISKO.

 

CO NOWEGO ?

- Rada Gminy Mstów przychyliła się do wniosków wielu mieszkańców naszej Gminy i zmniejszyła do 12 zł (słownie: dwanaście złotych). opłatę  za odbiór odpadów od JEDNOOSOBOWYCH gospodarstw domowych.

-  Nadal będą promowane rodziny wielodzietne (powyżej 6 osób), dla których ustalona  jest stała stawka za odbiór odpadów.

Co ważne: W kilku gminach powiatu częstochowskiego opłata za śmieci jest ustalana od jednego mieszkańca (np. gmina Mykanów – stawka 9,50 /osoba). Oznacza to, że rodziny wielodzietne płacą znacznie więcej niż w gminie Mstów, gdzie obowiązuje stała stawka powyżej 6 osób.

    - dla pozostałych gospodarstw miesięczne stawki opłat zostały urealnione.

 

pdf Pobierz treść zawiadomienia (PDF)

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY MSTÓW

pdf Pobierz (PDF)


dodano: 04/08/2014

INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW SELEKTYWNYCH

pdf Pobierz (*.pdf)

 

 

dodano: 04/07/2014

ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIK DO ZBIERANIA POPIOŁÓW Z PALENISK DOMOWYCH

pdf Pobierz (*.pdf)

 

dodano: 30/12/2013

pdf  ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MSTÓW - USŁUGI BOGDAŃSKI MICHAŁ BOGDAŃSKI


dodano 24/09/2013

plik SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

dodano: 17/09/2013

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH „PSZOK” W JASKROWIE -OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

pdf Pobierz regulamin...

 

dodano: 12/09/2013

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MSTÓW DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - SPOSOBY SEGREGACJI ŚMIECI

pdf Pobierz ulotkę

 

dodano: 03/09/2013:
pdf PROJEKT CHWAŁY W SPRAWIE TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

pdf ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE TERMINU, ...

pdf FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW . TERMIN KONSULTACJI OD DNIA 03.09.2013 R. DO DNIA 13.09.2013R. 

 

OGŁOSZENIE - 27/06/2013

Informuje się mieszkańców, że przetarg na odbiór odpadów został rozstrzygnięty, ale firmy, które do niego przystąpiły po kolei odmawiały podpisania umowy. Gmina Mstów musiała znaleźć w tym zakresie rozwiązanie tymczasowe podobnie jak osiem pozostałych gmin, które podpisały porozumienie na wspólne przeprowadzenie przetargu. W miesiącu lipcu 2013 r. powyższą usługę dla Gminy Mstów świadczyć będzie firma: Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń s.c. z siedzibą w Konstantynowie nr 18, 42-235 Lelów. Wywóz odpadów z posesji odbędzie się w systemie workowym. Wraz z workami dostarczony będzie harmonogram odbioru odpadów oraz informacja o sposobie ich segregacji.

Czytaj...

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - A UMOWY NA WYWÓZ ŚMIECI NIE PODPISANE - 22/06/2013

Czytaj...

OŚWIADCZENIE

Do Urzędu Gminy Mstów docierają informacje, że niektóre firmy wywożące śmieci zabierają mieszkańcom także pojemniki. Zdaniem Adama Jakubczaka wójta gminy Mstów takie działanie firm jest niezgodne z umowami, oraz obowiązującym prawem. Umowy obowiązują do końca czerwca i przed końcem miesiąca mieszkańcy nie powinni być pozbawieni pojemników na śmieci. Takie zachowanie firm może naruszać zbiorowe interesy konsumentów i stać się przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina dopiero od 1 lipca przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

 

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący na jej terenie powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz nieczystości podpisaną z firmą odbierającą odpady ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

pdf Instrukcja w sprawie złożenia deklaracji - odpady komunalne

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w gminie mstów na których zamieszkują mieszkańcy

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący na jej terenie powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz nieczystości podpisaną z firmą odbierającą odpady ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

pdf Instrukcja w sprawie złożenia deklaracji - odpady komunalne

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w gminie mstów na których zamieszkują mieszkańcy

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/250/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/251/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf Wykaz firm wraz z określeniem rodzaju odbieranych odpadów

 

Wstecz